Breaking News:


Wedstrijdreglement pupillen '16

Reglement pupillen competitie 

regio's 1-3-4  uitgave januari 2016

 

Zie voor de meest recente informatie, tijdschema's, uitslagen en foto's: http://www.tigch.nl/pupil/2016/

 

 1. ALGEMEEN: 

  De pupillen competitie wordt nog verwekt volgens de regels van de klassieke pupillenwedstrijden, waarbij de regels gelden,  zoals vermeld in het wedstrijdreglement 2016-2017 van de atletiekunie, uitgave januari 2016. Met name het vermelde in bijlage 3, bladzijde 311 t.m.316 

  Waar van die regels afgeweken wordt, wordt dat in dit competitiereglement duidelijk vermeld.  Waar in dit reglement gesproken wordt van de werkgroep, wordt bedoeld de werkgroep pupillen competitie van de regio's 1, 3 en 4 

  Aan de competitie mogen alleen pupillen deelnemen die lid zijn van een van de verenigingen uit de regio’s 1, 3 en 4

   

 2. DATUMS: 

  Door de werkgroep worden 3 datums voor voorronde wedstrijden vastgesteld. 

  De datum van de finalewedstrijd is ieder jaar medio september. Deze wedstrijd wordt bij toerbeurt gehouden in een van de regio's. In 2016 is de finale in de regio 1. In 2017 in de regio 3 en in 2018 in de regio 4

   

 3. LEEFTIJDSKLASSEN 

  Aan de competitie mogen A, B, C en mini pupillen meedoen. De pupillen-A worden gesplitst in 1e en 2e jaars. Een pupil mag alleen in zijn eigen leeftijdsklasse uitkomen. (Een pupil-A 1e jaars dus niet bij de 2e jaars)

  Mini pupillen doen volwaardig mee aan de competitie. Dat houd in dat ze niet samen met de C pupillen hun onderdelen mogen verwerken. Wel mogen, wanneer er weinig mini pupillen ingeschreven hebben, de jongens en de meisjes mini tegelijkertijd hun onderdelen verwerken. In de uitslagenlijst moeten ze wel altijd gesplitst vermeld staan.

   

 4. PROGRAMMA:

De wedstrijden worden als meerkampen verwerkt. Dat houd dus in dat een volgend onderdeel pas kan beginnen, wanneer het voorgaande onderdeel in zijn geheel is afgewerkt.

Ook worden er estafettes gelopen. Wanneer een estafette ploeg gehinderd wordt, of niet reglementair finisht of gediskwalificeerd wordt, dan mag deze overlopen. Dit heeft bij een voorronde wedstrijd geen gevolgen voor de verkregen punten. Het overlopen wordt meteen na de reguliere estafettes gedaan.  Bij de voorronde wedstrijden wordt er na afloop van de meerkampen een 1000 (600) meter gehouden. Deze telt echter niet mee in het puntentotaal van de meerkamp, en ook niet in het puntentotaal voor de ploegen klassementen. Het staat een deelnemer vrij om al of niet aan de lange afstand mee te doen. 

Het verdient overweging, om (indien aanwezig) bij een drukke wedstrijd, bij de 600/1000 meter een gedeelte van de deelnemers te laten starten vanaf de gebogen lijn die in de buitenste banen getrokken is. Dezen lopen dan de eerste bocht in de buitenste banen.

 

De aanvangstijd van alle wedstrijden is om 11.00 uur. Het eerste looponderdeel is de estafette. 

 

Wedstrijd onderdelen van de meerkamp: 

                           1e wedstrijd            2e wedstrijd            3e wedstrijd            finale wedstrijd

40 meter

40 meter

40 meter

40 meter

mini pupillen

verspringen

verspringen

verspringen

verspringen

balwerpen

balwerpen

balwerpen

balwerpen

40 meter

40 meter

40 meter

40 meter

C pupillen

verspringen

verspringen

verspringen

verspringen

balwerpen

balwerpen

balwerpen

balwerpen

40 meter

40 meter

40 meter

40 meter

B pupillen

verspringen

verspringen

hoogspringen

verspringen

balwerpen

balwerpen

kogelstoten

kogelstoten

60 meter

60 meter

60 meter

60 meter

A.1 pupillen

verspringen

hoogspringen

verspringen

verspringen

kogelstoten

balwerpen

kogelstoten

balwerpen

60 meter

60 meter

60 meter

60 meter

A.2 pupillen

hoogspringen

verspringen

verspringen

hoogspringen

kogelstoten

kogelstoten

balwerpen

kogelstoten

 

             

 1. PUNTENTELLING 

  Voor de puntentelling wordt de laatste uitgave gebruikt van de pupillen puntentelling van de atletiekunie. (Voor het seizoen 2016 is dit de puntentelling gepubliceerd in januari 2001.) 

   

 2. UITSLAGEN

  Een wedstrijd organisator moet zo spoedig mogelijk (binnen enkele dagen na de wedstrijd) een complete set uitslagen via E-mail sturen naar de werkgroep, zodat deze de tussenstanden uit kan rekenen en publiceren. 

  Voor het seizoen 2016 moeten de uitslagen gestuurd worden naar: 

  Gerrit Tigchelaar, E-mail adres: tigch@ziggo.nl 

  Op de uitslagenlijst van de meerkamp moeten in ieder geval vermeld staan: de complete voor- en achternamen van de deelnemers, en verder ook hun geboortejaar en hun verenigingsnaam en het puntenaantal van de meerkamp 

  Ook moeten alle estafetteprestaties vermeld zijn. 

   

 3. PLOEGEN  Voorronden 

Per leeftijdsklasse kan een vereniging slechts met 1 ploeg meedoen. Het maximum aantal deelnemers in een ploeg is onbeperkt. Als een vereniging bij een leeftijdsgroep minder dan 4 deelnemers heeft, kunnen dezen gewoon aan de competitie meedoen. Ze tellen wel mee in het individuele klassement. Heeft een vereniging in een ploeg 8 of meer deelnemers, dan mag zij meerdere estafette ploegen laten lopen. 

Het punten totaal van een ploeg wordt berekend door het totaal van de meerkamppunten van de 4 hoogst geëindigde deelnemers samen te tellen met de punten van de snelste estafette. 

Finale 

Bij de finalewedstrijd mogen er in een ploeg maximaal 5 deelnemers opgesteld worden. Alle deelnemers van een ploeg doen aan de meerkamp mee. Vier deelnemers van een ploeg lopen de estafette. Het punten totaal van een ploeg wordt berekend door het totaal van de meerkamp punten van de 4 hoogst geëindigde deelnemers samen te tellen met de punten van de estafette. 

 

 1. AANTAL PLOEGEN IN DE FINALE. 

  Per leeftijdsklasse doen de 8 hoogst geklasseerde ploegen mee aan de finalewedstrijd.  Voor het uitkomen in de finalewedstrijd worden per ploeg de 2 beste resultaten van de voorronde wedstrijden samengeteld.

  De vereniging die de finalewedstrijd organiseert, heeft het recht om met minstens 1 team zowel bij de jongens als bij de meisjes deel te nemen. Het kan dus voorkomen dat er daardoor in een leeftijdsklasse 9 ploegen meedoen. 

   

 2. PLOEGENKLASSEMENT BIJ DE FINALEWEDSTRIJD 

  Evenals bij de voorronde wedstrijden wordt bij de finalewedstrijd het puntentotaal van een ploeg berekend door het totaal van de meerkamp punten van de 4 hoogst geëindigde deelnemers samen te tellen met de punten van de estafette. 

   

 3. INDIVIDUELE DEELNEMERS 

  Naast een ploegenklassement is er ook en individueel klassement. Hier komen alle deelnemers voor in aanmerking. Dus zowel diegenen die meedoen voor het ploegenklassement als diegenen die niet in een ploeg uitkomen. Dit individuele klassement is de stand van de meerkamp. 

   

 4. INDIVIDUELE DEELNEMERS IN DE FINALE 

  Voor het uitkomen in de finalewedstrijd worden per deelnemer de 2 beste resultaten van de voorronde wedstrijden samengeteld.

  De beste 12 deelnemers per leeftijdsgroep mogen (wanneer hun vereniging in die leeftijdsgroep geen ploeg in de finale heeft) als individueel deelnemer aan de finale meedoen. Heeft een vereniging in een leeftijdsgroep meer dan 5 deelnemers die bij de beste 12 eindigen, dan mag zij toch maar met 5 deelnemers aan de finale meedoen. 

   

 5. PRIJZEN 

Bij de voorrondewedstrijden zijn er bij de meerkampen en de lange afstanden per leeftijdsgroep 3 prijzen. Wanneer er grote groepen zijn, wordt er geadviseerd om meer dan 3 prijzen te geven. (b.v. 1 prijs per 6 deelnemers). 

Er zijn hier geen prijzen voor de ploegen. 

De organiserende verenigingen zorgen voor deze prijzen. 

Bij de finale wedstrijd zijn er voor de beste 3 ploegen per leeftijdsklasse prijzen 

Bij de finale wedstrijd zijn er voor de beste 5 individuele deelnemers per leeftijdsklasse prijzen. 

Bij de finalewedstrijd is er voor iedere deelnemer een herinneringsvaantje.  De werkgroep verzorgt de prijzen en vaantjes voor de finalewedstrijd. 

 

Indien twee of meer ploegen of individuele deelnemers met een gelijk puntentotaal eindigen, en zij daarmee in de prijzen zouden vallen, dan dienen zij allen een prijs te ontvangen.

 

Bij iedere wedstrijd krijgt iedere deelnemer een prestatiekaart. De prestatiekaarten worden aan het einde van de wedstrijd uitgedeeld, of aan de ploegleiders meegegeven. Wanneer een vereniging door onvoorziene omstandigheden er niet in slaagt de prestatiekaarten op de wedstrijddag beschikbaar te hebben, dan moet zij dezen binnen een week na de wedstrijddatum naar de verenigingen opsturen. 

 

 1. FINANCIEN 

  Bij de voorronde wedstrijden is het inschrijfgeld per deelnemer € 4.50 voor de meerkamp, en € 1.50 voor de 1000/600 meter. Voor de finalewedstrijd is het inschrijfgeld € 22.00 per ploeg en € 4.50 voor de individueel deelnemende atleten. 

  De organisatoren van een voorrondewedstrijd dragen voor iedere deelnemer een bedrag van  € 0.35 af, en de organisator van een finalewedstrijd een bedrag van € 5.00 per ploeg af, als tegemoetkoming van de kosten voor de vaantjes en prijzen die in de finale wedstrijd gegeven worden.  Deze afdracht moet binnen een week na de wedstrijd overgemaakt worden naar  IBAN: NL54 INGB 0001 7068 30 t.n.v. G. Tigchelaar te Heemskerk.

   

 2. Wedstrijd organisatie 

Wanneer bepaalde leeftijdsklassen zo groot zijn, dat de organiserende vereniging het voor het chronologisch overzicht beter acht, om leeftijdsklassen in 2 gedeelten te splitsen, dan moeten die gesplitste leeftijdsklassen wel op dezelfde bak/ring/sector hun onderdeel verwerken. 

Bij de sprint moeten van een vereniging de deelnemers zo veel als mogelijk is over de verschillende series verdeeld worden. 

De lotingen voor de laanindelingen van de estafettes, worden vooraf door de wedstrijdleider verricht. De organiserende vereniging stuurt deze laanindeling tegelijk met het chronologisch overzicht naar de deelnemende verenigingen toe. 

Voor de finalewedstrijd geldt een vaststaand tijdschema. 

 

Bij de wedstrijden in de voorronden mag zowel handtijdmeting als volautomatische elektronische tijdwaarneming worden toegepast.

De organisator van de finalewedstrijd dient te zorgen voor volautomatische electronische tijdwaarneming. 

 

 1. Tussenstanden 

  De werkgroep zorgt ervoor dat zo spoedig mogelijk na een voorronde wedstrijd de tussenstanden uitgerekend worden, en gepubliceerd worden. Zij zorgt er ook voor dat de tussenstanden op het internet gepubliceerd worden. 

  Voor 2016 is dat via website: www.atletiekcompetities.nl 

   

 2. Afgelasting

  Wanneer tijdens een wedstrijd de weersomstandigheden dermate slecht zijn, dat een bepaald onderdeel geen doorgang kan vinden, dan kan de wedstrijdleider, na overleg met de ploegleiders, beslissen dat er een ander (vergelijkbaar) onderdeel verwerkt gaat worden, b.v. verspringen i.p.v. hoogspringen, of balwerpen i.p.v. kogelstoten.

  Bij extreme omstandigheden kan de wedstrijdleider, na overleg met de ploegleiders, beslissen dat de wedstrijd afgelast gaat worden. De wedstrijd organisator gaat dan samen met de wedstrijdleider en de ploegleiders proberen om een vervangende wedstrijddatum vast te stellen. Die datum moet wel vallen voor aanvang van de basisschool vakantie.

   

 3. Overgang naar een andere vereniging

Voor en atleet die bij de ene vereniging een of meer competitiewedstrijden meegedaan heeft, en daarna overgaat naar een andere vereniging geldt het volgende:

De individueel behaalde punten blijven op naam staan van de betreffende atleet

De behaalde punten van het ploegenklassement blijven bij de oorspronkelijke vereniging

 

 

Namens de werkgroep pupillen competitie regio's 1, 3 en 4: 

Gerrit Tigchelaar, Beneluxlaan 311, 1966 WJ Heemskerk.  tel: (0251)-24 00 82. E-mail: tigch@ziggo.nl  Cees Roosen, Marnixplein 18, 2023 RL Haarlem. tel: (023)-52 60 156. E-mail: cigi12rv@kpnmail.nl Bijzondere bepalingen betreffende de finalewedstrijd.

 

De organisator van de finalewedstrijd dient te beschikken over 3 verspring bakken, en 3  sectoren waar het balwerpen verwerkt kan worden.

De wedstrijd moet afgehandeld worden volgens het tijdschema. zoals verderop vermeld.            

Bij de looponderdelen moet elektronische tijdwaarneming gebruikt worden.         

Alle leeftijdsklassen worden gesplitst in 2 groepen.        

In groep I zitten de teams die na de voorrondewedstrijden op de plaatsen 1 t.m. 4 staan.            In groep II zitten de teams die na de voorrondewedstrijden op de plaatsen 5 t.m. 8 staan.     Alle individueel geplaatste deelnemers zitten in groep II 

 

Estafette: Wanneer de organiserende vereniging geen 8 rondbanen heeft moeten er per leeftijdsklasse 2 series estafette gelopen worden. In de eerste serie staan dan opgesteld de teams die na de voorrondewedstrijden op de plaatsen 1 tm 4 staan. In de tweede serie staan dan opgesteld de teams die na de voorrondewedstrijden op de plaatsen 5 tm 8 staan. Er wordt dan gelopen in de lanen

2 t.m. 5.             

Voor de baanindeling wordt één week voorafgaande aan de wedstrijd geloot, zodat de deelnemende verenigingen ruim van te voren de baanindeling van hun teams weten.

Een estafetteploeg die gediskwalificeerd wordt mag overlopen. Er worden dan 50 punten in mindering gebracht.

Een estafetteploeg die gehinderd is, mag als ze dit wil, ook overlopen. Hier worden geen 50 punten in mindering gebracht.

 

Bij het hoogspringen is de aanvangshoogte 80 cm.        

 

Bij de sprint worden in de eerste 2 series die atleten opgesteld die in het individuele klassement op de plaatsen 1 t.m. 12 staan. (bij een 8 laans atletiekbaan zijn dat de plaatsen 1 t.m. 16). De andere atleten worden over de resterende series verdeeld, en wel zo dat in iedere serie maximaal 1 deelnemer per vereniging opgesteld wordt.

 

Ook de finalewedstrijd is een gewone pupillenmeerkamp. Er kan pas met een volgend onderdeel begonnen worden nadat het voorgaande onderdeel beëindigd is.

Aanmelden als lid


Laatste nieuws

19-12-2018

WEBSITE ONDER CONSTRUCTIE

Lees meer...

18-12-2018

Kerstvakantie

Lees meer...

05-11-2018

Nieuwe groepen en tijden

Lees meer...


Sponsor

Agenda

19-01-2019, 10:00 uur

3e Clubcross

09-02-2019, 10:00 uur

4e Clubcross

13-02-2019, 19:00 uur

Algemene Leden Vergadering

10-03-2019, 10:15 uur

Louis Vinkloop 2019

Facebook
Top

Ogenblik a.u.b. ...