Voorwaarden lidmaatschap

Inschrijving
1. Door inschrijving, ondertekening van het automatische incassoformulier of een tijdelijke overeenkomst en na voldoening van het inschrijfgeld wordt een persoon lid van de atletiekvereniging Atos (AV Atos). Bij de inschrijving zal direct de van toepassing zijnde Atletiek Unie (AU) kosten geheel worden verrekend. Het inschrijfgeld wordt automatisch geïncasseerd.
2. Na inschrijving ontvangt het nieuwe lid een bevestiging van de inschrijving.
3. Bij deelname aan wedstrijden is het verplicht het Atos wedstrijdtenue te dragen. Dit tenue is te koop bij Atos.

Lidmaatschap
4. Het lidmaatschap geldt voor één kalenderjaar (=verenigingsjaar), dus van 1 januari tot en met 31 december.
Lidmaatschap met een tijdelijk karakter geldt voor de duur van de tijdelijke overeenkomst.
Alle leden van AV Atos worden opgegeven en ingeschreven bij de AU. De kosten hiervoor worden bij de inschrijving verrekend.

5.1 Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend automatisch verlengd.
5.2 Leden worden geacht de vereniging te ondersteunen met raad en daad.
5.3. Het Bestuur kan in voorkomende gevallen, in goed overleg met het lid, hem of haar aanwijzen voor ondersteunende verenigingstaken.
5.4. Ouders of verzorgers van (jeugd)leden jonger dan 14 jaar kunnen worden gevraagd om punt 5.2 en 5.3 in te vullen.
5.5. Beëindigen lidmaatschap is per kwartaal mogelijk onder voorwaarden als beschreven in lid 7-1 en verder.
5.6. Elk lid van Atos krijgt op de Atos website een eigen account. De inloggegevens hiervan worden bij bevestiging inschrijving meegestuurd.
5.7 Leden worden geacht mutaties van hun persoonlijke gegevens als woonadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mail etc. via de website te wijzigen of de door te geven aan de secretaris.

Competitie
6.  Pupillen worden geacht deel te nemen aan de voor hen geldende competitie. Het inschrijfgeld voor deze wedstrijden wordt door AV Atos voldaan.

Beëindigen lidmaatschap
7.1. Beëindigen lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail aan de secretaris te geschieden, zie lid 4 van dit artikel.
7.2. Beëindigen van het lidmaatschap is mogelijk in de eerste 2 maanden van een lopend kwartaal een gaat in als het lopende kwartaal is verstreken.
7.3 Bij opzeggen in de 3e maand van een kwartaal is men nog het aansluitende kwartaal lid van de verenging en zal zijn financiële verplichtingen moeten nakomen.
7.4. Het beëindigen van het lidmaatschap kan via de pagina opzeggen als lid of door een mail te sturen naar secretaris@av-atos.nl

Het postadres voor het beëindigen van lidmaatschap is: Secretaris AV Atos, Postbus 36130, 1020 MC Amsterdam.
Na ontvangst van het verzoek tot beëindigen lidmaatschap zal een bewijs van uitschrijving worden toegestuurd.

7.5. Leden met een lidmaatschap met een tijdelijk karakter worden automatisch zonder kennisgeving na afloop van de overeenkomst uitgeschreven.

Contributie
8.1 De jaarlijkse kosten voor wedstrijdlicentie en AU-bijdrage worden bij het eerste kwartaal of bij inschrijving geheel verrekend samen met de verschuldigde contributie voor dat kwartaal.
8.2. Zolang het lidmaatschap voort duurt is het lid de contributie verschuldigd.
8.3. Elk jaar wordt in het 2e kwartaal na de Algemene Vergadering de contributie met het prijsindexcijfer consumenten verhoogd. Eventuele andere verhogingen moeten op de Algemene Vergadering worden goedgekeurd.
8.4. De contributiebedragen en de eventuele kortingen staan vermeld op de website en de Toelichting bij machtigingsformulier automatische incasso. Ledenadministratie/Formulier 004-2014 Atletiekvereniging ATOS VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP
8.5. Leden met een lidmaatschap met een tijdelijk karakter dienen hun contributie of bijdrage en bijkomende kosten direct bij inschrijving geheel te voldoen voor de periode dat de tijdelijke overeenkomst geldt.

9. Bij aanmelding na 1 januari is de contributie gelijk aan:
N/12 x geldende contributie per jaar, waarbij N=het aantal maanden is dat het verenigingsjaar nog voortduurt vermeerderd met de verschuldigde AU en AV Atos inschrijfkosten en eventuele wedstrijdlicentie kosten. Bij de inschrijving wordt direct de verschuldigde inschrijfkosten, eventuele wedstrijdlicentie en AU kosten doorberekend.

 

Automatische incasso
10.1 De jaarlijkse contributie zal in vier termijnen worden geïncasseerd. De incasso’s worden verstuurd voor het 1e kwartaal omstreeks 5 januari, voor het 2e kwartaal omstreeks 5 april, voor het 3e kwartaal omstreeks 5 juli en voor het 4e kwartaal omstreeks 5 oktober.
10.2 Indien incasso niet mogelijk is en er een betalingsachterstand ontstaat zal over de achterstallige betaling 10% administratiekosten in rekening worden gebracht.
10.3 Bij betalingsachterstand wordt na twee aanmaningen de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van het lid.

 

Sportkeuring
11. De Atletiekunie stelt geen medische sportkeuring verplicht. Het is echter raadzaam om je regelmatig door je huisarts of een Sport Medisch Adviesbureau te laten onderzoeken.

Statuten en huishoudelijk reglement
12. De Statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging liggen ter inzage en zijn gepubliceerd op de website en op verzoek ter inzage bij het bestuur (voor nieuwe leden).

Algemeen
13.1 Atos heeft een verzekering voor leden via het lidmaatschap van de Atletiekunie.
13.2 Minipupillen tot 7 jaar zijn niet verzekerd.
13.3 Neem geen waardevolle spullen of veel geld mee naar een training. Atos is niet verantwoordelijk bij vermissing van waardevolle spullen en/of geld. Heb je wel zoiets bij je geef het dan af aan de balie in de kantine.

 


Of download het formulier hier: Algemene voorwaarden lidmaatschap

 
© 2019 - AV Atos | G.J. Scheurleerpad 3 | 1025 WM Amsterdam | tel. (+31) (0) 20 637 06 84
Terug naar boven